Welcome to Chongqing University Library
E-mail咨询

文献传递   wxcd@cqu.edu.cn

数字资源使用咨询 dlib@cqu.edu.cn

新系统使用咨询  tianlin@cqu.edu.cn

对外信息服务   cdiss@cqu.edu.cn

邮编:400044 办公室电话:023-65102601 技术支持电话:023-65111402 技术支持邮箱:DLIB@cqu.edu.cn